Шлюбний контракт зразок

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе!


Бесплатная юридическая консультация:

Юридические документы

п ‘ятого листопада тисяча дев ‘ятсот дев ‘яносто шостого року

Ми, Троцький Ігор Миколайович, що мешкає у м. Ромни Сумської області, по вул.

Оглавление:

Студентській, 15, та Євтушенко Оксана Миколаївна, що мешкає у м. Києві, по вул. Деміївській, 51, кв. 28, у присутності свідків Полив’ян Тетяни Дмитрівни, що мешкає у м. Києві по вул. Забайкальській, 18, та Сгрука Анатолія Григоровича, що мешкає у м. Києві по вул. Столетова, 127, маючи намір зареєструвати шлюб і врегулювати майнові права та обов’язки подружжя, уклали цей контракт про наступне:

1. Із майна, яке буде нажите нами за час шлюбу, 2/3 (дві треті) його частини належатимуть мені, Євтушенко Оксані Миколаївні, а 1/3 (одна третя) частина — мені, Троцькому Ігореві Миколайовичу.

Це право зберігається за нами і в разі, коли один із нас буде зайнятий веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.


Бесплатная юридическая консультация:

Медичні інструменти та обладнання, які придбані мною, Троцьким Ігорем Миколайовичем, до укладення шлюбу, а також ті, які я набуду за час шлюбу, належатимуть нам з дружиною, Євтушенко Оксаною Миколаївною, на праві спільної сумісної власності.

3. До нашого спільного майна буде належати і майно, отримане в дар кожним із нас у період перебування у зареєстрованому шлюбі, а також придбані нами за цей час коштовності та предмети розкоші.

4. Інше майно, яке належало кожному із нас до вступу в шлюб, а також одержане нами під час шлюбу в порядку успадкування, є власністю кожного із нас.

5. Я, Троцький Ігор Миколайович, зобов’язуюсь разом зі своєю дружиною, Євтушенко Оксаною Миколаївною, утримувати її непрацездатного батька — Євтушенка Миколу Івановича, надати йому можливість для проживання разом з нами, виділивши йому окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми розміром 100 грн. У зв’язку з цим у разі можливого розділу майна, яке буде набуте під час шлюбу, розмір частки Євтушенко Оксани Миколаївни зменшується відповідно на суму, що буде витрачена на утримання її батька.

6. Я, Євтушенко Оксана Миколаївна, зобов’язуюсь ощадне ставитися до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупок на суму більше 20 грн., про що ставити до відома чоловіка.


Бесплатная юридическая консультация:

Придбання речей на суму більше 50 грн. здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу розміром не менше 1 мінімальної заробітної плати щомісячно.

8. Обов’язковою умовою при укладенні шлюбу є обрання прізвища чоловіка як спільного прізвища подружжя.

9. Невиконання нами хоч однієї з викладених умов контракту чи прийнятих на себе зобов’язань може бути підставою для розірвання шлюбу.

10. Витрати по укладанню цього контракту сторони несуть порівну.


Бесплатная юридическая консультация:

11. Цей шлюбний контракт складено у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах . но-

таріальної контори, а два інші видаються кожному із подружжя по одному.

Підписи: 1. Євтушенко О. М. Свідки: /. Полив ‘ян Т. Д. 2. Троцький І. М. 2. Струк А. Г. Посвідчення нотаріуса

Законом від 23 червня 1992 р. (Відомості Верховної Ради України.. — № 36. — Ст. 528) Кодекс про шлюб та сім’ю України доповнено статтею 27-1. Названа стаття передбачає право подружжя на укладення шлюбного контракту. В «ій говориться про те, що особи, які беруть шлюб, мають право за власним бажанням укладати угоду щодо розв’язання питань життя сім’ї (шлюбний контракт), в якій передбачити майнові права і обов’язки подружжя.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 457 затверджено Порядок укладання шлюбного контракту.


Бесплатная юридическая консультация:

Порядок укладання шлюбного контракту

1. Шлюбний контракт між особами, які одружуються, укладається за їхнім бажанням до реєстрації шлюбу і набуває чинності з моменту його реєстрації.

2. У шлюбному контракті передбачаються майнові права та обов’язки подружжя, пов’язані, зокрема, з правом власності на рухоме або нерухоме майно, як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, одержане в дар чи успадковане одним з подружжя, а також питання щодо утриманням подружжя та ін. У шлюбному контракті можуть розв’язуватися питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. Можуть також передбачатися немайнові, моральні чи особисті зобов’язання.

Умови шлюбного контракту щодо переходу права власності на нерухоме та інше майно, якщо законодавством пе-

1 Про встановлення особи свідків та перевірку їхньої дієздатності робиться відмітка у посвідчувальному написі.


Бесплатная юридическая консультация:

редбачений спеціальний порядок набуття цього права, вважаються виконаними лише після належного оформлення.

3. Умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становища подружжя, гарантованого законодавством України.

4. Шлюбний контракт укладається за місцем проживання однієї із сторін або за місцем реєстрації шлюбу.

5. У випадках зниження шлюбного віку відповідно до чинного законодавства укладення шлюбного контракту неповнолітніми провадиться за згодою їхніх батьків чи інших законних представників їхніх інтересів.

6. Для укладання шлюбного контракту встановлюється обов’язкова нотаріальна форма.

åñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ:

7. Шлюбний контракт може включати положення про зміну його умов. Такі зміни можуть бути внесені за згодою сторін протягом існування шлюбу договором, який укладається у порядку, передбаченому для укладання шлюбного контракту.

8. Шлюбний контракт визнається судом недійсним у випадках недодержання умов цього Порядку, або укладання контракту після реєстрації шлюбу, а також у разі погіршення становища будь-якого з подружжя порівняно з гарантованим законодавством України.

9. У разі розірвання шлюбу та визнанні його недійсним майнові спори, спори про дітей та інші вирішуються судом на підставі чинного законодавства з урахуванням умов шлюбного контракту.

10. Кожна сторона у шлюбному контракті має право на судовий захист у разі недодержання іншою стороною умов шлюбного контракту.

11. Державне мито за посвідчення шлюбного контракту справляється у розмірі, передбаченому підпунктом «е» пункту третього статті 3 Декрету Кабінету Міністрів Укра’ши «Про державне мито».


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://lawbook.online/page/dokumenti/ist/ist-29—idz-ax323—nf-49.html

Шлюбний контракт зразок

Місто Київ, Україна, четвертого квітня дві тисячі тринадцятого року.

Ми: з однієї сторони — Коваль Олександр Васильович, який проживає в м. Києві, вул. Вербна, буд. 15, кв. 201, реєстраційний номер облікової картки платника податків4, далі за текстом "ЧОЛОВІК", та з другої сторони — Коваль Марина Борисівна, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 55, кв. І ІЗ, реєстраційний номер облікової картки платника податків8, далі за текстом "ДРУЖИНА", разом далі за текстом "ПОДРУЖЖЯ" або "СТОРОНИ", діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Даним договором Чоловік і Дружина врегульовують майнові відносини між ними, включаючи визначення правового режиму майна, набутого в період перебування у зареєстрованому шлюбі, визначення майнових прав та обов’язків кожного з Подружжя, надання утримання одному з подружжя тощо.


Бесплатная юридическая консультация:

Шлюб між Чоловіком та Дружиною зареєстровашій відділом реєстрації актів цивільного стану у Шевченківському районному управлінні юстиції в м. Києві 24.01.2010 року (свідоцтво І-БК — №021554, видане відділом реєстрації актів цивільного стану у Шевченківському районному управлінні юстиції в м. Києві 24.01.2010 року).

2. Все майно, в тому числі рухоме і нерухоме, придбане та/або набуте Чоловіком або Дружиною до реєстрації шлюбу, є особистим майном і належить на праві особистої приватної власністю тому з Подружжя, на чиє ім’я воно було придбане чи набуте.

3. Все майно, в тому числі рухоме і нерухоме, придбане та/або набуте Чоловіком або Дружиною після реєстрації шлюбу, в тому числі шляхом приватизації, є особистим майном і належить на праві особистої приватної власності тому з Подружжя, на чиє ім’я воно було придбане або набуте.

4. Все майно, в тому числі рухоме і нерухоме, яке буде придбане та/або набуте Чоловіком або Дружиною після укладення даного договору, в тому числі шляхом приватизації, є особистим майном і належить на праві особистої приватної власності тому з Подружжя, на чиє ім’я воно було придбане або набуте.

5. У випадку розірвання шлюбу всі об’єкти рухомого та нерухомого майна, належні Чоловіку або Дружині, вважаються особистою приватною власністю того з Подружжя, на чиє ім’я таке майно придбане або набуте.


Бесплатная юридическая консультация:

6. Сторони домовилися, що будь-які зобов’язання за договорами позики, кредитними договорами, іншими договорами, правочинами є особистими зобов’язаннями того з Подружжя, хто є стороною таких договорів.

7. Майно (рухоме та нерухоме), що було подаровано та/або успадковано Чоловіком або Дружиною, вважається особистою приватною власністю того з Подружжя, ким таке майно було отримано в дар та/або успадковане.

8. Дарунки, отримані Подружжям один від одного, вважаються особистою приватною власністю того з Подружжя, хто прийняв (одержав) дарунок.

9. Грошові кошти на рахунках у банківських установах, будь-які банківські внески, в тому числі відсотки, нараховані по ним, вважаються особистою приватною власністю того з Подружжя, на чиє ім’я відкрито рахунок в установі банку.

10. Жіночі ювелірні вироби вважаються особистою приватною власністю Дружини.


Бесплатная юридическая консультация:

Чоловічі ювелірні вироби вважаються особистою приватною власністю Чоловіка.

11. Речі індивідуального користування належать кожному з Подружжя на праві особистої приватної власності.

12. Сторони домовилися, що в спільній сумісній власності Чоловіка та Дружини залишається наступне майно:

— рухоме майно, отримане подружжям в дар у зв’язку з укладенням шлюбу (весільні подарунки);

— речі, шо використовуються Чоловіком та Дружиною спільно (меблі, побутова техніка тощо), за умови, що вартість такої однієї речі спільного користування не перевищує(десять тисяч) гривень 00 копійок;


Бесплатная юридическая консультация:

13. Користуючись правом, наданим ст. 99 Сімейного кодексу України, Сторони домовилися про надання Чоловіком утримання Дружині на умовах, визначених даним договором.

Утримання надається в грошовій формі протягом періоду перебування в зареєстрованому шлюбі. Сума утримання складає 2000 (дві тисячі) гривень 00 копійок на місяць, які Чоловік зобов’язаний сплачувати Дружині не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць. Виплата суми утримання здійснюється готівкою. Про факт отримання суми утримання Дружина складає розписку і скріплює її власним підписом.

Сума утримання може бути сплачена Чоловіком наперед.

14. Згідно з ч. 2 ст. 78 Сімейного кодексу України у разі невиконання Чоловіком обов’язку про надання утримання Дружині аліменти можуть стягуватися Дружиною на підставі виконавчого напису нотаріуса, вказаного в п. 13 даного договору.

15. Нотаріусом роз’яснено ч. 4 ст. 77 Сімейного кодексу України, відповідно до якої, якщо платник аліментів виїжджає на постійне місце проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти можуть бути сплачені наперед за час, визначений домовленістю подружжя, а у разі спору — за рішенням суду.


Бесплатная юридическая консультация:

16. У випадку розірвання, припинення шлюбу, в тому числі визнання недійсним шлюбу, обов’язок Чоловіка щодо утримання Дружини припиняється.

Після реєстрації розірвання, припинення шлюбу, в тому числі визнання недійсним шлюбу, Чоловік зобов’язаний сплатити Дружині одноразово суму грошових коштів в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 00 копійок. Дана сума повинна бути сплачена Чоловіком не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів з моменту реєстрації розірвання, припинення шлюбу або визнання недійсним шлюбу.

17. Одностороння зміна умов даного договору не допускається. Даний договір може бути змінено Подружжям.

Угода про зміну даного договору нотаріально посвідчується.

На вимогу одного з Подружжя даний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення.


Бесплатная юридическая консультация:

18. Одностороння відмова від даного договору не допускається. Подружжя має право відмовитися від даного договору.

У такому разі, за вибором Подружжя, права та обов’язки, встановлені даним договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього.

19. На вимогу одного з Подружжя даний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, шо мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

20. Даний договір на вимогу одного з Подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України.

21. Сторони заявляють, що жодна з них не поставлена даним договором у надзвичайно невигідне матеріальне становише.


Бесплатная юридическая консультация:

22. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами відповідно до справжньої нашої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

23. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей щодо умов даного договору.

24. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.

25. Нотаріусом роз’яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення шлюбних договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 92—103 Сімейного кодексу України.

26. Даний договір набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.


Бесплатная юридическая консультация:

27. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О. В., інші видаються Сторонам.

Источник: http://pidruchniki.com/68878/pravo/zrazok_shlyubnogo_dogovoru_nadannyam_utrimannya_odnomu_podruzhzhya

Шлюбний контракт зразок

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР (контракт) — угода осіб, що вступають у шлюб, чи подружжя, визначає їх майнові права і обов'язки у шлюбі і (або) у разі його розірвання. Шлюбний договір (контракт), укладений до дня реєстрації шлюбу, набирає чинності з цього дня. Шлюбний договір (контракт) підлягає нотаріальному посвідченню. За допомогою шлюбного договору (контракту) подружжя має право змінити встановлений законом режим спільної власності (законний режим майна подружжя), встановити порядок спільної, часткової або роздільної власності на все майно подружжя, на його окремі види або на майно кожного з подружжя (договірний режим майна подружжя). Подружжя може визначити в шлюбному договорі (контракті) свої права і обов'язки по взаємному утриманню, способи участі у доходах одне одного, порядок несення сімейних витрат, перерахувати майно, яке буде передано кожному з подружжя у разі розірвання шлюбу, і т.д.

Замовити зразок позовної заяви, договір

Зразки договорів

Популярне

© Позовна.com.ua.. Копіювання та подальше розповсюдження будь-яких текстів з сайту pozovna.com.ua без письмового дозволу авторів або адміністрації сайту, а також запозичення фрагментів текстів буде розглядатися як порушення авторських прав.


Бесплатная юридическая консультация:

Пам'ятайте про відповідальність, передбачену ст.176 КК України. Дивіться Правила .

Источник: http://pozovna.com.ua/%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82

Шлюбний договір (укладений у шлюбі)

— тут є купа зразків документів

Шлюбний договір (укладений у шлюбі)

м.Полтава "___"__________200_ року.

Ми, громадяни України, ________ (ідентифікаційний номер_ , паспорт серії __№___, виданий _______УВС України в ____області ____року), який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __,


Бесплатная юридическая консультация:

та ________ (ідентифікаційний номер_ , паспорт серії __№___, виданий _______УВС України в ____області ____року), яка мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, надалі „СТОРОНИ", у присутності свідків: ____, який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, і ____, який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __перебуваючи у шлюбі, зареєстрованому___200_року та маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям , уклали цей Шлюбний договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Ми домовилися зберегти особисту власність кожного з подружжя на майно, що придбане до реєстрації шлюбу.

1.2. Майно, яке нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке є особистою приватною властністью того із подружжя , на чиє ім’я воно зареєстровано.

1.3. Майно , одержане кожним з нас в дар або внаслідок спадкування у період перебування у шлюбі, є особистою приватною власністю кожного з нас.

1.4. На момент укладання цього договору ніяких майнових претензій та один до одного ми не маємо.


Бесплатная юридическая консультация:

1.5. Ми завіряємо цім договором, що на момент його укладання гр. ___на праві особистої власності належить:

а) приватне підприємство «__», зареєстроване у___, №__, Код ЄДРПОУ

б) квартира № _ у будинку __по вул.__, в м.__, яка складається з двох кімнат загальною площею __кв.м., право власності підтверджується договором купівлі -продажу від «_».__200_ року, посвідченим приватним нотаріусом ___ міського нотаріально округу___. (реєстраційний запис №__), та реєстраційним посвідченням № __ від «_»___200_ року, яке видане __міським бюро технічної інвентаризації;

б) автомобіль марки____, державний номерний знак__, двигун №_, шасі №__, технічний паспорт серія _№__, що видан МРЕВ ДАІ м. ___ «_»__200_ року;

в) грошові кошти в сумі __доларів США, які знаходяться на вкладі в «__»банку, МФО___


Бесплатная юридическая консультация:

1.6. Гр.______, на момент укладення цього договору, на праві особистої власності належить:

а) житловий будинок_, що розташований у селі __ області та приватизована земельна ділянка площею __га з відповідними господарськими будівлями та спорудами

б) грошові вклади в сумі __доларів США, які знаходяться на вкладі в «__»банку, МФО___

в) акції компанії ___ в кількості __ на загальну суму номінальної вартості_____грн.

г) телевізор__, №__ , 200_ року випуску;

д) ювелірні прикраси, а саме_______

1.7. Майно , належне одному із подружжя відповідно цього договору не може бути визнано сумісною властністью, і при його відчужені любим засобом згода іншого з подружжя не потрібна.

2. Права та обовязки сторін

2.1. Я, ______, зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною, ______, утримувати її непрацездатну матір — ______, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ____ грн.. на утримання її матері .

У випадку розірвання шлюбу, я___, зобов'язуюсь забезпечити дружину (з дитиною ) однокімнатною квартирою у багатоквартирному будинку у місті____загальною площею не менш __ кв.м., а за наявності (двох) дітей і у разі їх проживання з (виховання) матір’ю — двокімнатною квартирою загальною площею 60 кв.м. в срок не пізніше ____ місяців з моменту росторгнення шлюбу .

2.2. Придбання речей на суму більше ___ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

2.3. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому моральну та матеріальну допомогу у розмірі не менше __ мінімальних заробітних плат щомісячно.

2.4. Сторони зобов'язані піклуватися про спільне майно та про майно, яке належить іншій стороні, вжити всіх необхідних заходів для охорони майна та додержуватися прав та законних інтересів іншої сторони, встановлених даним договором.

2.5. Ведення домашнього господарства приймаємо на себе в рівних обов'язках.

2.6. Ми беремо на себе рівну відповідальність за утримання, виховання на навчання наших дітей.

2.7. Жоден з членів подружжя не має права обмеживати одне одного у виборі занять, кола спілкування, видів спорту, тощо.

3. Інші умови договору

3.1. Ми погодились, що невиконання умов договору може вважатися підставою для розірвання шлюбу.

3.2. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню .

Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору. Наші права та обов'язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору

3.3. У разі розірвання шлюбу майно, яке належить сторонам на правах приватної власності відповідно цього договору та майно, що належало сторонам до реєстрації шлюбу , до складу майна, яке підлягає розподілу, не входить.

3.5. Усі вклади та майно, що будуть придбаватися на ім'я дітей за рахунок спільних коштів, у випадку розірвання шлюбу та розподілу майна будуть вважатися такими, що належать дітям, і не будуть підлягати врахуванню при розподілі майна подружжя.

4. Заключні положення

4.1. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

4.2. Зміст статей 355, 362, 364 Цивільного кодексу України та статейСімейного кодекс України нам нотаріусом роз'яснено. Нотаріусом роз'яснено також правові наслідки вибраного сторонами правового режиму майна.

4.3. Шлюбний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами в разі його нотаріального посвідчення.

4.5 Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на __ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах _____ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.

Посвідчувальний напис нотаріуса

Залишити коментар до документа

Залиште коментар, і ми виправимо недоліки.

Без комментария оценка не будет учтена!

Від вашої активності якість документів зростатиме.

Тут ви можете залишити коментар до документа «Шлюбний договір (укладений у шлюбі)», а також задати питання , пов’язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Шлюбний договір (укладений у шлюбі)»

Дякую, дуже допомогло. Все чiтко i по змiсту

Знайдені документи за темою &laquoшлюбний договір зразок»

Схожі документи

Комментарий к оценке

Спасибі, ваша оцінка врахована.

Також ви можете залишити коментар до своїй оцінці.

Зразок документа корисний?

Запам’ятайте всього 2 слова:

Він Вам ще знадобиться!

Ви оцінили відповідь позитивно

Також ви можете залишити письмовий відгук про юриста

Запам’ятай: Юрист-UA

— це юристи, кодекси та бланки

Бланки договорів

Договори за типами

Кодекси України

Активні юристи

Кращі юристи

Оновлення кодеків

Ответы юристов

Інформацiя

Документи

Про розділ «Зразки договорів»

Сайт Юрист-UA.net надає можливість знайти і завантажити безкоштовно бланки або заповнені зразки договорів, заяв, протоколів, рішень і статутів. Документ «Шлюбний договір (укладений у шлюбі)» надано для вас у різних форматах: онлайн-версія, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однак слід пам’ятати, що на нашому сайті представлені лише зразок документа «Шлюбний договір (укладений у шлюбі)» і потребують уточнення в залежності від потреб фізичної чи юридичної особи. Також не забувайте, що будь-які ділові відносини повинні бути закріплені письмовим договором, усних домовленостей не достатньо. Підписаний договір – це найкращий доказ ваших домовленостей.

©, 2018 Юрист-UA — актуальні зразки договорів України та юридична допомога за українським законодавством

Источник: http://urist-ua.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96/

Особливості складання шлюбного договору. Заповнений зразок шлюбного контракту.

Заповнений зразок шлюбного договору (контракту)

Хочете скласти такий документ, але не знаєте, як? Ви знайдете відповіді на всі запитання в цій статі.

Перш ніж розібрати ций правочин «по поличках», звернути вашу увагу на особливості його складання, найпоширеніші «підводні камені», пропонуємо нашим читачам ознайомитися із зразком шлюбного договору:

м. Одеса, 15 січня 2015 року

Ми, громадянин України, Фролов Петро Геннадійович, який проживає за адресою м. Одеса, вул. Філатова, 56, паспорт серія КМ №, виданий Малиновським РВ ________ України в Одеській області 16.12.2001 року, та громадянка України, Сидорова Елеонора Іванівна, яка проживає за адресою м Одеса, вул. Валентини Терешкової, 40, паспорт серія КМ №, виданий Малиновським РВ _________ України в Одеській області 13.06.2005 року, подавши 12.01.2015 року заяву про реєстрацію шлюбу до Відділу РАЦС Малиновського району РС ОГУЮ, з метою регулювання майнових відносин між нами після реєстрації шлюбу, визначення наших майнових прав та обов’язків, керуючись ст.СК України, склали цей шлюбний договір про наступне.

1. На все спільно нажите майно незалежно від того, на чиї доходи воно буде купуватися, поширюється режим спільної сумісної власності. На окремі, спеціально передбачені цим контрактом, види майна може бути встановлений інший режим.

2. Власністю кожного з подружжя є майно, що:

 • належало йому до вступу в шлюб;
 • отримане в якості подарунка під час шлюбу;
 • отримане ним в порядку спадкування;
 • придбане за іншими правочинами безоплатного характеру;
 • є предметами індивідуального користування за винятком коштовностей.

3. На момент укладення цього контракту гр. Фролову П.Г. належить:

 • квартира площею в 100 кв. м, розташована за адресою м. Одеса, вул. Філатова, буд. 56;
 • гараж, розташований за адресою м. Одеса, вул. Філатова, будова № 6;
 • автомобіль Toyota Camry, двигун №, кузов №, держ. номер ВН 0000 КС, зареєстрований в _________________________;
 • предмети меблів, ювелірні вироби, список яких додається до даного договору.

Гр. Сидорової Е.І. на момент укладення даного договору належить:

 • автомобіль Daewoo Matiz, двигун №, кузов №, держ. номер ВН 0000 АМ, зареєстрований в ___________________________;
 • побутова техніка, предмети меблів, золоті прикраси згідно з доданим списком.

4. Спільним нажитим майном вважаються доходи кожного з подружжя, отримані від трудової, підприємницької діяльності, пенсії, допомоги, інші грошові виплати, що не носять характер спеціального призначення.

5. За тим з подружжя, який під час шлюбу вів домашнє господарство, здійснював догляд за дітьми, навчався або з інших поважних причин не мав самостійного доходу, зберігається право на спільно нажите майно.

6.Розпорядження спільним майном проводиться за нашою спільною згодою. Для здійснення одним з подружжя будь-яких угод на суму, що перевищує 30 тис. грн., потрібна письмова згода другого з подружжя за винятком операцій, пов’язаних з підприємницькою діяльністю Фролова П.Г.

1. Ми зобов’язуємося належним чином дбати про спільне майно, а також про майно, що належить кожному з нас, вживати всі необхідні дії для запобігання його знищенню/пошкодженню, усуненню загрози знищення/ пошкодження.

2. Ми зобов’язуємося дотримуватися прав та інтересів один одного, закріплених в цьому договорі і законі, під час шлюбу і після його розірвання.

3. Я, Фролов П.Г., зобов’язуюсь утримувати непрацездатну матір Сидорової Е.І., Сидорову Галину Опанасівну, надавши їй можливість проживати разом з нами за адресою м Одеса, вул. Філатова, 56, виділивши їй окреме житлове приміщення, і щомісяця надаючи грошові суми в розмірі 1000 грн.

У разі поділу спільного майна, нажитого в шлюбі, розмір частки Сидорової Е.І. буде зменшений на суму, витрачену на утримання її матері.

4. У разі розірвання шлюбу я, Фролов П.Г., зобов’язуюсь щомісяця виплачувати на користь Сидорової Е.І. аліменти на утримання наших спільних дітей, якщо такі з’являться в період шлюбу, в розмірі двох прожиткових мінімумів на дитину певного віку, але не більше п’яти прожиткових мінімумів на всіх дітей сумарно.

5.У разі розірвання шлюбу до досягнення дитиною трирічного віку, я зобов’язуюсь сплачувати аліменти на утримання Сидорової Е.І. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат щомісячно до досягнення дитиною трирічного віку.

6. Якщо один з нас в період шлюбу втратить працездатність, другий зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу в розмірі трьох мінімальних заробітних плат щомісячно.

1. Чоловік/дружина не несуть відповідальності за угодами, здійсненим одним з подружжям без його згоди іншого.

2. Кожен несе відповідальність щодо прийнятих на себе зобов’язань перед кредиторами в межах належного йому майна.

3. У разі неналежного виконання прийнятих зобов’язань з надання утримання (сплати аліментів), за кожний день прострочення платежу нараховується пеня в розмірі 0,5% від його розміру.

Набуття чинності, зміна і розірвання шлюбного договору

1. Цей договір складено у письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню до моменту реєстрації шлюбу.

2. Цей договір вступає в силу з дня державної реєстрації укладення шлюбу.

3. Не допускається одностороння зміна договору, відмова від його виконання.

4.Зміна і розірвання даного шлюбного контракту може бути здійснено за нашою взаємною згодою або в судовому порядку.

5. Даний договір складений у трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Березовій Л.Г., а два інших видаються кожному з нас.

_________________ Фролов П.Г.

_________________ Сидорова Е.І.

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Вище представлений узагальнений, короткий приклад в ознайомлювальних цілях. Неможливо скласти шаблонний бланк шлюбного договору, оскільки кожна ситуація індивідуальна і вимагає відповідного до себе підходу.

Давайте розберемося, які є особливості у даного виду контракту і на що потрібно звернути увагу при його укладенні.

Читайте про те, як подати заяву на розлучення в орган РАЦС тут.

Порядок укладення шлюбного договору

Регулюється ст.СК України, а також розділом II ЦК України. Розглянемо детальніше.

Поняття, форма, зміст шлюбного договору

СК України не містить визначення для даного контракту, але виходячи з аналізу законодавчих ном і загальної його характеристики, випливає, що шлюбний договір – це домовленість нареченого і нареченої або подружжя щодо закріплення майнових прав та обов’язків подружжя, пов’язаних з виникненням, існуванням і припиненням шлюбу.

Нині діючий СКУ, на відміну від попереднього, передбачає можливість укладення цілого ряду угод між подружжям.

Серед них шлюбний займає особливе місце, оскільки є комплексним. У ньому можуть бути передбачені умови, властиві декільком видам окремих угод.

Зокрема предметом шлюбного договору можуть бути умови про:

 • правовий режим майна майбутнього/діючого подружжя, причому як наявного, так і того, що може бути придбане ними в майбутньому;
 • порядок користування майном;
 • надання взаємного утримання (аліментів на дружину, чоловіка);
 • забезпеченні утримання дітей, знову-таки, які можуть з’явитися в майбутньому або вже існують;
 • інші умови. Але з одним важливим обмеженням: вони повинні носити майновий характер.

Тобто, не можна домовитися, розписати і закріпити в письмовій формі у вигляді шлюбного контракту, наприклад, положення про:

 1. Порядок виконання подружніх обов’язків.
 2. Те, хто як себе повинен вести в сім’ї, хто буде її главою.
 3. За ким залишиться останнє слово в суперечці.
 4. Хто буде мити посуд.
 5. Коли повинна з’явитися дитина.
 6. Хто, в якому обсязі буде займатися її вихованням тощо.

Це сфера особистих немайнових відносин подружжя та їх дітей, тому подібні умови не можуть бути предметом угоди, що розглядається.

Також вона не повинна ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище і зменшувати обсяг прав дитини, передбачені СКУ.

Не можна з його допомогою передати одному з подружжя у власність нерухомість/інше майно, що підлягає держ. реєстрації.

Що стосується форми шлюбного договору, законодавець встановив обов’язкову письмову форму з обов’язковим нотаріальним посвідченням.

Нотаріус перевірить складений документ на відповідність законодавчим нормам і в разі виявлення явного протиріччя їм, відмовить в його посвідченні до усунення таких недоліків.

Залежно від особливостей, якими буде відрізнятися шлюбний договір, вартість у нотаріуса за його складання і посвідчення може коливатися від 300 до 1500 грн (в середньому). Також на ціноутворення впливає ряд інших факторів, наприклад, Ваш регіон проживання і т.д.

Звідки така варіація цін? Дуже часто нотаріуси наполягають на тому, що документ потрібно не тільки засвідчувати, але і складати саме у них, що також коштує грошей.

Деякі стверджують, що незалежно від того, де і ким був складений шлюбний контракт, ціна оформлення єдина, оскільки нотаріусу потрібно перевірити документ на відповідність законодавству, що вимагає тимчасових витрат.

Погодьтеся, не цілком справедливо. У першу чергу тому, що посвідчення саме по собі передбачає діяльність з перевірки документа на відповідність діючим законам України, точніше відсутність у документі положень, що суперечать законодавству.

Сперечатися і сваритися з нотаріусом з приводу вартості його послуг – справа безглузда, закон не встановлює конкретних «такс», тому тут питання залежить від апетитів конкретного нотаріуса і, ймовірно, кількості клієнтів, які до нього звертаються, тобто завантаженості.

Але, благо, нотаріальних контор, приватних і державних нотаріусів зараз більш ніж достатньо, тому при бажанні можна обійти/обдзвонити кілька з них і знайти прийнятну вартість.

Професіонал складе контракт відповідно до потреб клієнта та вимог законодавчих норм, що надзвичайно важливо, оскільки виключить ймовірність визнання шлюбного договору недійсним у майбутньому.

Лазівок в законодавстві багато, не маючи достатніх знань та досвіду складно врахувати всі нюанси і убезпечити себе на 100%. Якщо Вам потрібна допомога в складанні цього або інших правових документів, наші юристи Вам допоможуть.

Все про те, як подати заяву про розірвання шлюбу до суду читайте в цій статті.

Ким і коли може бути укладений шлюбний договір?

Це можуть зробити:

 • особи, які вже подали заяву про реєстрацію шлюбу;
 • особи, що вже уклали шлюб.

Якщо стороною даної угоди виступає неповнолітня особа, шлюбний договір укладається за наявності письмової згоди її батьків/піклувальника, яка також має бути нотаріально посвідчена.

Якщо шлюб розірвано, колишнє подружжя зможе укласти інші контракти, але не шлюбний, оскільки він визначає майнові права і обов’язки подружжя або майбутнього подружжя, але не колишнього.

Наприклад, після розірвання шлюбу можна скласти угоду про сплату аліментів, договір про розділ майна/виділ частини, що належить чоловіку/жінці, про порядок користування майном тощо. Але це будуть вже зовсім інші документи.

Читайте про неустойку як відповідальність за несплату аліментів в цій публікації.

Як правильно скласти шлюбний договір?

На жаль, статистика кількості розлучень невблаганна, і ніхто від такого результату подій застрахуватися не може. Втім, можна заздалегідь вирішити всі майнові питання і позбавити себе від безлічі судових позовів у майбутньому.

Ось тільки замислюватися про те, що потрібно було б підписати такий контракт до вступу в шлюб або хоча б до його розірвання, люди, як правило, починають, коли вже занадто пізно, коли їх відносини вже дійшли до такого ступеня, що домовитися про щось або вони не в змозі.

І ось тоді починаються нескінченні судові тяжби: розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ майна, виділ частини в майні, що належить кожному из подружжя, виділ в натурі, неустойка тощо.

Тривати це може нескінченно, зажадає уйми часу, нервів і грошей. Але ж можна уникнути такого результату, заздалегідь домовившись і закріпивши ці домовленості в письмовому вигляді. Але, в нашому суспільстві «це не прийнято».

Чомусь складання шлюбного контракту вважається непристойним, чимось позамежним, неприйнятним.

Найбільш поширені відмовки:

 • «Які тут контракти, коли у нас любов на все життя? Шлюб повинен будуватися на любові і безмежній довірі.»
 • «Це приниження, до добра не доведе.»
 • «Навіщо програмувати себе на можливість розриву? Не можна навіть замислюватися про таку ймовірність! Думки матеріалізуються.»
 • «А навіщо нам договір? Ділити-то нічого. І взагалі, справжній чоловік при розлученні повинен все залишити дружині.» (Ось тільки на практиці часто відбувається зовсім по-іншому, при цьому говорити цей «справжній чоловік» може дуже солодко і красиво розмірковувати, як хто повинен робити, от тільки сам не те що все дружині залишить, зайвою шкарпеткою їй не поступиться. Словам, на жаль, вірити не можна. До того ж у людей протягом життя може змінюватися думка з приводу певних речей, інколи кардинально.)

Невже краще жити і боятися удару в спину в найнесподіваніший момент? Що мало випадків, коли жінку, яка займалася в шлюбі домашнім господарством, вихованням дітей, через 20 років подружнього життя просто залишають ні з чим?

Хіба не зустрічаються ситуації, коли «з носом» залишаються ошукані чоловіки? Все одно десь глибоко в підсвідомості буде жити страх і саме він буде «притягувати» небажані думки і вчинки.

Кожен з вищесказаного зробить власні висновки і прийме своє рішення, а ми йдемо далі. Уточнимо, яким повинен бути контракт, що розглядається.

Чим більше деталей встановлює шлюбний договір, чим більш докладним будуть його положення, тим менше питань і проблем виникне в майбутньому. При цьому потрібно знати, як скласти шлюбний договір, зразок або шаблон тут не допоможе. Потрібно розробляти проект договору виходячи з конкретних обставин, побажань обох з подружжя або наречених.

Вам здається, що вартість шлюбного договору, яка складається з послуг щодо його складання і посвідчення, зависока? Це тільки на перший погляд.

Порахуйте, скільки Вам коштуватимуть послуги адвоката по сімейних справах, скільки доведеться заплатити судових зборів, скільки часу витратити на відвідування судових засідань, не кажучи вже про нерви і здоров’я, і зрозумієте, що підписання такого контракту окупиться в сотні разів. Пам’ятайте, «скупий платить двічі», якщо не тричі.

Дивіться цікаве відео

Відео знято та змонтовано автором та власником сайту СфераПрава. Приємного перегляду.

Нужна помощь нашего адвоката?

Узнайте как с нами связаться на странице с контактными данными.

Читайте также:

Як змінити прізвище в паспорті при реєстрації шлюбу?

Найбільш поширеним приводом для зміни прізвища традиційно є укладення шлюбу. Це пов’язано з наявністю наданого …

Источник: http://wikihelplawyer.com/ukrainlaw/simeine-pravo/reestratsia-shlubu/shlubnii-dogovir.html

Шлюбний договір

— тут є купа зразків документів

Примечание к документу

Шлюбний договір може бути укладений як до державної реєстрації шлюбу, так і в будь-який час у період шлюбу. Шлюбний договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. У шлюбному договорі чоловік і жінка вправі визначити лише майнові права й обов'язки як у шлюбі, так і у випадку його розірвання. Інші права й обов'язки чоловіка й жінки регулюванню шлюбним договором не підлягають.

У шлюбному договорі чоловік і жінка вправі:

— установити режим спільної, часткової або роздільної власності на все майно чоловіка й жінки, на його окремі види або на майно кожного із чоловіка й жінки;

— визначити частку кожного із чоловіка й жінки в приналежному їм майні;

— визначити майно, що буде передано кожному із чоловіка й жінки у випадку розірвання шлюбу;

— установити спосіб участі в доходах один одного;

— визначити порядок несення кожним з них сімейних витрат, а також будь-які інші положення, що стосуються майнових відносин чоловіка й жінки, але не суперечать закону й інтересам, які не ущемляють, іншого із подружжя.

Шлюбний договір

м. ____________ "__"_______ 20___ р.

Громадянин України _________________________________(прізвище, ім'я, по батькові) і громадянка України ___________________________________(прізвище, ім'я, по батькові), іменовані далі "Чоловік і жінка", добровільно, по взаємній згоді, одружуючись із метою врегулювання взаємних майнових прав і обов'язків як у шлюбі, так і у випадку його розірвання, уклали даний шлюбний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Чоловік і жінка домовляються про те, що на все майно, нажите подружжям спільно в шлюбі , незалежно від того на чиї доходи воно було придбано, установлюється режим спільної власності. Для окремих видів майна, спеціально зазначених у даному договорі або доповненні до нього, може встановлюватися інший режим.

1.2. Майно, що належало кожному із чоловіка й жінки до вступу в шлюб, а також майно, отримане одним із чоловіка й жінки під час шлюбу в дарунок, у порядку спадкування або по інших безоплатних угодах є його власністю.

1.3. До моменту укладання даного договору гр. _______________ належить наступне майно:

— квартира загальною площею ______ кв. метрів, що перебуває за адресою: ___________________________;

— автомобіль _________, двигун No. _____, кузов No. ________, державний номер ___________, зареєстрований в ___________;

— предмети меблів відповідно до прикладеного до договору списку;

— золоті й срібні прикраси, а також ювелірні вироби з дорогоцінних і напівкоштовних каменів відповідно до прикладеного до договору списку;

— гараж для автомобіля, розташований за адресою _____________________________.

Гр. ____________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) до моменту укладення даного договору належить наступне майно:

1.4. До спільного майна, нажитого під час шлюбу, відносяться доходи кожного із чоловіка й жінки від трудової діяльності, підприємницької діяльності й результатів інтелектуальної діяльності, отримані ними пенсії, допомоги й інші грошові виплати, що не мають спеціального призначення. Володіння й користування спільним майном здійснюється по обопільній згоді.

1.5. Право на спільне майно належить також чоловікові, який у період шлюбу здійснював ведення домашнього господарства, догляд за дітьми або по інших поважних причинах не мав самостійного доходу.

1.6. Речі індивідуального користування (одяг, взуття й інші), за винятком коштовностей і інших предметів розкоші, хоча й придбані в період шлюбу за рахунок загальних засобів чоловіка й жінки являються власністю того із подружжя, який ними користувався.

1.7. Доходи цільового призначення (суми матеріальної допомоги, суми, виплачені у відшкодування збитку у зв'язку із втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я й т.п.) визнаються власністю того із подружжя, якому вони виплачені.

1.8. Чоловік і жінка вправі розпоряджатися загальним майном по взаємній згоді. Згода одного із подружжя на здійснення іншим із подружжя правочинів зі спільним майном вважається правомірними, якщо інший із подружжя не висловить заперечень проти угоди до її здійснення. Для здійснення угод з нерухомим майном (у тому числі із квартирами, житловими й нежитловими приміщеннями, земельними ділянками й т.п.), транспортними засобами й іншим майном, угоди з яким підлягають нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, необхідно попередня письмова згода іншого із подружжя. Якщо угода за згодою сторін або в силу закону відбувається в нотаріальній формі, згода іншого із подружжя на здійснення такої угоди також повинна бути нотаріально засвідчена. Попередня письмова згода іншого із подружжя необхідна при відчуженні й придбанні майна, якщо сума угоди перевищує ________ гривень, незалежно від виду майна, у відношенні якого відбувається правочин.

1.9. У будь-який момент у період шлюбу чоловік і жінка за взаємною згодою вправі змінити встановлений даним договором режим спільної власності.

2. Права й обов'язки чоловіка й жінки

2.1. Кожний із подружжя зобов'язаний піклуватися про спільне майно й про майно, що належить іншому із подружжя, приймати всі необхідні міри для запобігання знищення або

ушкодження майна, а також для усунення погрози знищення або ушкодження, у тому числі — робити необхідні витрати як за рахунок загальних коштів , так і за рахунок інших доходів. Кожний із подружжя зобов'язаний дотримуватись прав й законних інтересів іншого із подружжя, установлені даним шлюбним договором і законом, як у шлюбі, так і після його розірвання.

2.2. Чоловік і жінка зобов'язані утримуватися від висновку ризикованих угод. Під ризикованими угодами розуміються угоди, невиконання зобов'язань по яких може привести до втрати значної частини спільного майна або до істотного скорочення доходів чоловіка й жінки.

2.3. Кожний, чоловік і жінка, має право користуватися майном іншого чоловіка, що належали йому до вступу в шлюб, відповідно до призначення майна.

2.4. У період шлюбу кожний із чоловіка й жінки вправі розпорядитися належним йому до шлюбу майном за своїм розсудом. Однак доходи по таких угодах чоловік і жінка визнають спільною сумісною власністю.

2.5. Кожний із чоловіка й жінки зобов'язаний повідомляти свого кредитора (кредиторів) про укладення, зміну або про розірвання даного шлюбного договору.

2.6. У випадку розірвання шлюбу майно, що належало кожному із подружжя до вступу в шлюб у масу майна, що підлягає розділу, не входить.

2.7. При розірванні шлюбу спільне майно підлягає розділу в рівних частках.

3. Відповідальність чоловіка й жінки

3.1 Кожний, чоловік і жінка, несе відповідальність у відношенні прийнятих на себе зобов'язань перед кредиторами в межах належного йому майна. При недостатності цього майна кредитор вправі вимагати виділу частки подружжя-боржника, що належала б боржникові при розподілі спільного майна, для накладення на нього стягнення.

3.2. Подружжя не несе відповідальності по угодах, зробленим іншим із подружжя без його згоди.

3.3. На спільне майно стягнення може бути звернено лише по загальних зобов'язаннях чоловіка й жінки. При недостатності цього майна чоловік і жінка несуть по зазначених зобов'язаннях солідарну відповідальність своїм майном.

3.4. Відповідальність чоловіка й жінки за шкоду, заподіяну їхніми неповнолітніми дітьми, визначається Цивільним законодавством.

4. Набрання чинності, зміна й припинення договору

4.1. Даний договір набуває чинності від дня державної реєстрації висновку шлюбу.

4.2. Даний договір підлягає нотаріальному посвідченню.

4.3. Дія договору припиняється в момент державної реєстрації розірвання шлюбу.

4.4. Чоловік і жінка вправі в будь-який момент внести в даний договір зміни й доповнення. Однобічна відмова від виконання даного договору не допускається.

4.5. Всі спірні питання, які можуть виникнути в період дії даного договору, у випадку недосягнення чоловіками згоди, дозволяються в судовому порядку.

Підписи сторін:

паспорт: серія _______________, Nо. ___________, виданий ______________

паспорт: серія _______________, Nо. ___________, виданий ______________

Залишити коментар до документа

Залиште коментар, і ми виправимо недоліки.

Без комментария оценка не будет учтена!

Від вашої активності якість документів зростатиме.

Тут ви можете залишити коментар до документа «Шлюбний договір», а також задати питання , пов’язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Шлюбний договір»

Знайдені документи за темою &laquoтиповий шлюбний договір»

Схожі документи

Комментарий к оценке

Спасибі, ваша оцінка врахована.

Також ви можете залишити коментар до своїй оцінці.

Зразок документа корисний?

Запам’ятайте всього 2 слова:

Він Вам ще знадобиться!

Ви оцінили відповідь позитивно

Також ви можете залишити письмовий відгук про юриста

Запам’ятай: Юрист-UA

— це юристи, кодекси та бланки

Бланки договорів

Договори за типами

Кодекси України

Активні юристи

Кращі юристи

Оновлення кодеків

Ответы юристов

Інформацiя

Документи

Про розділ «Зразки договорів»

Сайт Юрист-UA.net надає можливість знайти і завантажити безкоштовно бланки або заповнені зразки договорів, заяв, протоколів, рішень і статутів. Документ «Шлюбний договір» надано для вас у різних форматах: онлайн-версія, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однак слід пам’ятати, що на нашому сайті представлені лише зразок документа «Шлюбний договір» і потребують уточнення в залежності від потреб фізичної чи юридичної особи. Також не забувайте, що будь-які ділові відносини повинні бути закріплені письмовим договором, усних домовленостей не достатньо. Підписаний договір – це найкращий доказ ваших домовленостей.

©, 2018 Юрист-UA — актуальні зразки договорів України та юридична допомога за українським законодавством

Источник: http://urist-ua.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80/×